Page
General
MQTT Test version 1.01

Test Chart

โปรแกรมแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time

ตัวอย่างโปรแกรมเข้าชมสถิติย้อนหลัง

*หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงของร้านกาแฟในชุมชนห่างไกลจังหวัดเชียงใหม่